Vision

PUP: The National Polytechnic University

PUP: Pambansang Politeknikong Unibersidad

Ten Pillars

Pillar 1:  Dynamic, Transformational, and Responsible Leadership Haligi 1: Dinamiko, Mapagbago at Responsableng Pamumuno
Pillar 2: Responsive and Innovative Curricula and Instruction Haligi 2: Tumutugon at Makabagong  Kurikula at Pagtuturo
Pillar 3:  Enabling and Productive Learning Environment Haligi 3: Nakatutulong at Produktibong Kapaligirang Pampagkatuto
Pillar 4:  Holistic Student Development and Engagement Haligi 4: Holistiko at Nakahihikayat na  Pagpapaunlad Pang-mag-aaral
Pillar 5:  Empowered Faculty Members and Employees Haligi 5: Pinahusay na Dalubguro at Kawani
Pillar 6: Vigorous Research Production and Utilization Haligi 6: Masikhay na Produksyon at Pakikinabang ng Pananaliksik
Pillar 7:  Global Academic Standards and Excellence Haligi 7: Pandaigdigang Pamantayang Akademiko at Kahusayan
Pillar 8: Synergistic, Productive, Strategic Networks and Partnerships Haligi 8: Kolaborasyon, Produktibo, Estratehikong Ugnayan at Pagtutuwang
Pillar 9: Active and Sustained Stakeholders’ Engagement Haligi 9: Aktibo at Napapanatiling Ugnayan sa Pinaglilingkuran
Pillar 10: Sustainable Social Development Programs and Projects Haligi 10: Patuluyang Programa at Proyektong Pagpapaunlad Panlipunan

More information...

Share this page:
Top