Vision (Bisyon)

PUP: The National Polytechnic University

PUP: Pambansang Politeknikong Unibersidad

Mission (Misyon)

Ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities through a re-engineered polytechnic university by committing to: Tinitiyak na makapaghain ng edukasyon na may kalidad para sa lahat at  magsulong ng panghabambuhay na pagkatuto sa pamamagitan nang patuloy na paglinang ng  politeknikong unibersidad na may paninidigan sa:
 • provide democratized access to educational opportunities for the holistic development of individuals with global perspective
 • offer industry-oriented curricula that produce highly-skilled professionals with managerial and technical capabilities and a strong sense of public service for nation building
 • embed a culture of research and innovation
 • continuously develop faculty and employees with the highest level of professionalism
 • engage public and private institutions and other stakeholders for the attainment of social development goal
 • establish a strong presence and impact in the international academic community
 • pagbigay ng pantay na pang-akademikong  oportunidad para sa holistikong pag-unlad ng indibidwal na may pandaigdigang perspektiba
 • paghain ng akademikong programa na tumutugon sa pangangailangan ng industriya na magluluwal ng mga propesyunal na may kahusayan sa pamamahala at kasanayang teknikal gayundin may matatag na kamalayang mapaglingkod para sa pagbuo ng bansa
 • paglangkap ng kultura ng pananaliksik at inobasyon
 • patuloy na pagpapaunlad ng kaguruan at kawani sa pinakamataas na antas ng propesyunalisasyon
 • paghikayat  sa  pampubliko at pribadong institusyon at iba pang pinaglilingkuran para sa pagkakamit ng hangaring panlipunang pag-unlad
 • paglikha nang matatag na pag-iral at impluwensya sa internasyunal na komunidad pang-akademiko

The PUP Philosophy (Pilosopiya ng PUP)

As a state university, the Polytechnic University of the Philippines believes that: Bilang pambansang unibersidad, naniniwala ang Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas na:
 • Education is an instrument for the development of the citizenry and for the enhancement of nation building; and
 • That meaningful growth and transformation of the country are best achieved in an atmosphere of brotherhood, peace, freedom, justice and nationalist-oriented education imbued with the spirit of humanist internationalism.
 • Ang edukasyon ay instrumento para sa pagpapaunlad ng mamamayan at pagpapahusay ng pagbuo ng bansa at
 • Ang makabuluhang pag-unlad at pagbabago sa bansa ay matagumpay na makakamtan sa esensya ng kapatiran, kapayapaan, kalayaan, katarungan at makabayang oryentasyon ng edukasyon na may pagbuo ng diwa ng pagkamakatao at internasyunalismo.

Ten Pillars (Sampung Haligi)

Pillar 1:  Dynamic, Transformational, and Responsible Leadership Haligi 1: Dinamiko, Mapagbago at Responsableng Pamumuno
Pillar 2: Responsive and Innovative Curricula and Instruction Haligi 2: Tumutugon at Makabagong  Kurikula at Pagtuturo
Pillar 3:  Enabling and Productive Learning Environment Haligi 3: Nakatutulong at Produktibong Kapaligirang Pampagkatuto
Pillar 4:  Holistic Student Development and Engagement Haligi 4: Holistiko at Nakahihikayat na  Pagpapaunlad Pang-mag-aaral
Pillar 5:  Empowered Faculty Members and Employees Haligi 5: Pinahusay na Dalubguro at Kawani
Pillar 6: Vigorous Research Production and Utilization Haligi 6: Masikhay na Produksyon at Pakikinabang ng Pananaliksik
Pillar 7:  Global Academic Standards and Excellence Haligi 7: Pandaigdigang Pamantayang Akademiko at Kahusayan
Pillar 8: Synergistic, Productive, Strategic Networks and Partnerships Haligi 8: Kolaborasyon, Produktibo, Estratehikong Ugnayan at Pagtutuwang
Pillar 9: Active and Sustained Stakeholders’ Engagement Haligi 9: Aktibo at Napapanatiling Ugnayan sa Pinaglilingkuran
Pillar 10: Sustainable Social Development Programs and Projects Haligi 10: Patuluyang Programa at Proyektong Pagpapaunlad Panlipunan

Shared Values and Principles (Bahaginang Pagpapahalaga at Prinsipyo)

 • Integrity and Accountability
 • Nationalism
 • Spirituality
 • Passion for Learning and Innovation
 • Inclusivity
 • Respect for Human Rights and The Environment
 • Excellence
 • Democracy
 • Integridad at Pananagutan
 • Makabayan
 • Espiritwalidad
 • Masidhing Hangarin para sa Pagkatuto at Inobasyon
 • Mapagbuo
 • Paggalang sa Karapatang Pantao at Kalikasan
 • Kahusayan
 • Kalayaan

Tagline

The Country's 1st Polytechnic U

Mandate

Presidential Decree No.1341 mandated the Polytechnic University of the Philippines to expand the program offerings of the University to include courses in polytechnic areas and has also given the University the authority to expand diametrically through the establishment of branches, consortia and linkages.

Share this page:
Top