Quality Policy Statement

The Polytechnic University of the Philippines commits to provide inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for human advancement and social transformation through re-engineered polytechnic academic programs. Toward this end, we, the members of the PUP Community will vigorously and steadfastly endeavor to continuously improve the standard of University services to the satisfaction of our clients through the adoption and continuous review of our Quality Management System.

Paninindigan ng Patakaran ng Kalidad

Ang Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ay naninindigang makapaghain ng edukasyon na may kalidad para sa lahat, magsulong ng panghabambuhay na pagkatuto tungo sa makataong pag-unlad at panlipunang pagbabago sa pamamagitan ng patuloy na paglinang ng mga politeknikong programang pang-akademiko. Sa pagkakamit nito, kami, ang buong komunidad ng PUP ay magsisikhay nang mabisa at matapat para sa patuloy na pagpapabuti ng pamantayan ng mga serbisyo ng pamantasan para sa ganap na pagtugon sa pinaglilingkuran sa pamamagitan ng pagpapatupad at tuloy-tuloy na pagpapaunlad ng Kalidad ng Sistema ng Pamamahala.

PUP-QUPS-1-PRES-002 APRIL 15, 2020

 

Share this page:
Top